XPRIMER 5.2 – premiera nowej wersji

Nowa wersja XPRIMER to zmiany zarówno w obszarze zarządzania produkcją, personelem, jak i usprawnienia funkcjonalne. Wprowadziliśmy nowy moduł XPRIMER.TCS wspierający funkcjonowanie narzędziowni oraz rozbudowaliśmy m.in. moduły odpowiedzialne za zarządzanie technologiami, czy IoT. Na szczególną uwagę zasługuje również moduł XPRIMER.WFA, czyli planowanie czasu pracy oparte na zaawansowanych algorytmach. Usprawniona i rozbudowana została również aplikacja mobilna.

Nowa wersja platformy XPRIMER 5.2 posiada wiele nowych funkcjonalności i usprawnień. Mam gorącą nadzieję, że już wkrótce większość z nich znajdzie swoje praktyczne zastosowanie w organizacjach naszych Klientów. Przyświecał nam ten sam cel, którym kierujemy się od lat: tworzenie rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby biznesowe, które pozwalają mierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia rynek.

Michał Lach,  prezes eq system

W nowej wersji dodaliśmy możliwość prezentacji interfejsu użytkownika XPRIMER w różnych językach – zarówno w interfejsie webowym, kioskach i terminalach oraz aplikacji mobilnej. W standardzie udostępniamy język polski i angielski oraz w ramach dodatkowej licencji dostępne są tłumaczenia dla języka fińskiego dotyczące części funkcjonalności systemu. System przygotowano w taki sposób, aby możliwie niskim nakładem prac dało się udostępnić interfejs jeszcze w innych językach.

Wykonaliśmy szereg prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa systemu. Dodaliśmy m.in. możliwość skonfigurowania dwuskładnikowego uwierzytelniania, które jest jak dotąd najlepszą metodą zabezpieczenia się przed większością ataków związanych z hasłem użytkownika. Poprawiliśmy też bezpieczeństwo systemu na wielu innych obszarach.

W związku z postępującą cyfryzacją, lawinowo wrasta ilość gromadzonych i przetwarzanych danych. Coraz częściej to właśnie dane stanowią podstawę do podejmowania decyzji biznesowych w przedsiębiorstwie, co przekłada się na wzrost zagrożeń i wymagań w domenie cyberbezpieczeństwa. Poza rozwojem możliwości funkcjonalnych platformy XPRIMER, w szczególności skupiliśmy się więc na tym aspekcie. Nasze wewnętrzne prace w zakresie identyfikacji i eliminacji podatności, zostały wsparte doświadczeniem zewnętrznych ekspertów, a sam system poddany podwójnym testom penetracyjnym. Poza wymiernym efektem w postaci podniesienia poziomu zgodności systemu ze standardem OWASP, wyciągnęliśmy wiele wniosków odnośnie projektowania i testowania zabezpieczeń, co przyniesie korzyści w trakcie pracy nad kolejnymi wersjami systemu.

Jacek Czeremcha, wiceprezes eq system technology

 

Nowości i zmiany w obszarze WFM (Workforce Management)

Zmiany w XPRIMER w obszarze Workforce Management obejmują w wersji 5.2 przede wszystkim rozszerzenie możliwości automatycznego planowania grafików, nowe funkcjonalności w aplikacji mobilnej, zmiany w XPRIMER.PAYROLL oraz dostosowanie aplikacji do zmieniających się przepisów Kodeksu Pracy w zakresie pracy zdalnej oraz związanych z wdrożeniem dyrektyw unijnych w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

W wersji 5.2 systemu XPRIMER rozszerzono funkcjonalność automatycznego planowania grafików o możliwość definiowania scenariuszy i strategii zawierających dowolną ilość kroków planistycznych. W procesie planowania uwzględnione zostały kompetencje pracowników, dodano nowe parametry oraz funkcje ułatwiające projektowanie i uruchamianie scenariuszy planujących. Dodano z pozycji jednego okna możliwość uruchomienia planowania na dowolny zakres dat, np. miesiąc, tydzień, czy dowolny okres rozliczeniowy. Dodano możliwość tworzenia kroków i strategii warunkowych.

Jedną z istotnych korzyści planowania czasu pracy opartego na zaawansowanych algorytmach jest dla naszych Klientów realizacja celów organizacyjnych, osiągana między innymi dzięki zapewnieniu odpowiedniej do realizacji zadań obsady z odpowiednimi kompetencjami, w odpowiednim miejscu i czasie. Bilansowanie obsady oparte na wiedzy o rzeczywistym zapotrzebowaniu na pracowników przekłada się także na znaczące skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie planu pracy, większą elastyczność i szybkie dostosowanie do dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowania na pracę. Korzyścią jest także oszczędność czasu kadry menadżerskiej, która może skoncentrować się na wyznaczonych dla nich zadaniach wynikających z ich stanowisk. Zmieniające się podejście ustawodawców do dobrostanu pracownika znalazło swoje odbicie w możliwościach uwzględniania przez algorytmy planujące czas pracy: próśb grafikowych, dyspozycyjności pracowników, planów urlopowych oraz innych elementów związanych zapewnieniem pracownikowi jak najlepszej relacji pracy i życia prywatnego.

Tomasz Jeleń, ekspert eq system

 

Do bogatej oferty funkcjonalności aplikacji mobilnej w wersji 5.2 dodane zostały nowe transakcje mobilne. Są to m.in.: określenie przez pracownika dyspozycyjności, prośby grafikowe, oświadczenia opieki nad dzieckiem, wniosek o zmianę danych osobowych.

W wersji 5.2 dodana została możliwość zarządzania pracownikami tymczasowymi. System sprawdza i nie pozwala przekraczać limitu czasu trwania umów zawieranych z tymi pracownikami, odpowiednio wyznacza i wylicza okresy wypowiedzenia. Automatycznie naliczany jest wymiar urlopu zgodnie z obowiązującymi regułami. XPRIMER posiada również możliwość ewidencji pracowników tymczasowych z perspektywy agencji pracy tymczasowej, tj. między innymi: ewidencja firm użyczających danego pracownika zatrudnionego w APT, naliczanie wynagrodzeń, przygotowanie deklaracji PIT, ZUS, itd.

Zmiany dokonane w aplikacji mobilnej wpisują się doskonale w multipokoleniowy oraz wielokulturowy rynek pracy. Klienci oczekują rozwiązań, które pozwolą im sprawnie budować dwukierunkową komunikację z pracownikami. Z pozoru drobne funkcjonalności, jak np. możliwość złożenia oświadczenia o opiece nad dzieckiem lub też rezygnacja z tego prawa z punktu widzenia Działów HR mają ogromne znaczenie, ponieważ uwalniają kolejne obszary procesów personalnych oddając ich obsługę w ręce pracowników. Ma to niebagatelne znaczenie dywersyfikując zadania, a tym samym stymulując interakcje pracowników jako użytkowników, poprzez dostarczenie systemu transparentnego, działającego według jasnych i czytelnych reguł.

Wersja 5.2. to w mojej ocenie zmiany wynikające z coraz większej „klientocentryczności” platformy XPRIMER, gdzie to Klienci i ich biznesy nadają rytm rozwoju systemu. Wielojęzyczność, możliwość zarządzania pracownikami tymczasowymi, czy np. obsługa ruchomych rozkładów czasu pracy jest odzwierciedleniem tego, co obecnie dzieje się w niezwykle dynamicznym obszarze Human Resources.

Błażej Migoń, ekspert eq system

 

Nowości i zmiany w obszarze MOM (Manufacturing Operations Management)

W wersji 5.2 platformy XPRIMER wprowadzono wiele istotnych zmian w obszarze MOM, które przyczyniają się do usprawnienia procesów produkcyjnych. Zależy nam na tym, aby nasi Klienci wykorzystywali platformę XPRIMER do obsługi wszystkich możliwych procesów produkcyjnych i uzyskiwali wartość dodaną przez zapewnienie płynnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami.

Jedną z głównych zmian jest rozszerzenie modułu XPRIMER.IoT o mikroserwis odpowiedzialny za komunikację z maszynami/ urządzeniami za pośrednictwem serwera OPC UA. Rozwiązanie jest oparte o standard komunikacyjny, który jest dostarczany i utrzymywany przez organizację OPC FOUNDATION. Zadaniem tej organizacji jest zapewnienie szerokich możliwości współdziałania w dziedzinie automatyki poprzez tworzenie i utrzymywanie otwartego standardu komunikacyjnego umożliwiającego przekazywanie danych procesowych, danych o alarmach i zdarzeniach, danych historycznych oraz danych wsadowych do urządzeń różnych producentów. Dzięki temu zwiększa się znacząco ilość danych dostępnych dla systemu XPRIMER, a to umożliwia bardziej precyzyjne monitorowanie procesów produkcyjnych, redukcję strat i poprawę wykonania planów. Komunikacja dostępna w systemie XPRIMER w ramach wersji 5.2 jest jednostronna, tj. istnieje możliwość odczytu danych z serwera OPC oraz przetworzenia ich w systemie i zapisu do bazy danych.

W ramach wersji 5.2 została również dodana funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie realizacją produkcji przy wykorzystaniu zdefiniowanych technologii produkcyjnych. Funkcjonalność związana z generowaniem zleceń i operacji produkcyjnych jest oparta na technologiach zdefiniowanych w systemie za pośrednictwem modułu XPRIMER.TCW. Umożliwia wygenerowanie zleceń i operacji produkcyjnych wraz z listą BOM podczas wprowadzania lub importowania zamówień sprzedaży i zleceń produkcyjnych w systemie XPRIMER. W celu lepszego zobrazowania zdefiniowanej technologii, aby wychwycić powiązania między technologiami, został dodany widok w postaci drzewa, który przedstawia strukturę technologii i przypisanego do niej produktu.

Firmy produkcyjne borykają się z problemem związanym ze źródłem danych technologiczno-organizacyjnych. Utrzymują je w różnych miejscach: bazy ERP, EX, bazy danych, instrukcje papierowe, itd. Niejednokrotnie przejrzystość, szczegółowość, kompletność danych budzi ogromne zastrzeżenia, co czasami wręcz nie pozwala na digitalizację procesu przepływu informacji. Coraz częściej dostarczamy Klientom kompleksowe rozwiązanie TCW umożliwiające sprawne zarządzanie danymi technologicznymi. Nie tylko technologicznymi, ale również organizacyjnymi, które opisują logistykę produkcji w takim stopniu, aby można było automatyzować proces sterowania produkcją. Niezmiernie ważnym jest też osiąganie bezpieczeństwa danych: rozwiązanie bazodanowe, historia zmian, opisy przyczyn, wersjonowanie, szeroki model uprawnień. Oczywiście rozwiązanie jest kompatybilne z innymi naszymi systemami takimi, jak APS, MES. Dodatkową cenną cechą jest połączenie z modułem TKW, w którym możemy określać koszt wytworzenia czy symulować jego wielkość poprzez stosowanie różnych wariantów technologicznych. Moduły TCW i TKW oparte oczywiście o platformę XPRIMER doskonale wpisują się w model kompleksowości obszaru MOM.

Dariusz Kacperczyk, doradca zarządu eq system

 

Nowy moduł XPRIMER.TCS pozwala na efektywne zarządzanie narzędziami wykorzystywanymi do produkcji – gromadzi wszystkie dane dotyczące narzędzi/ oprzyrządowania maszyn oraz umożliwia odwzorowanie stanu magazynowego narzędzi z podziałem na narzędzia śledzone (do sztuki) oraz nieśledzone. Z poziomu terminala lub aplikacji mobilnej możliwy jest nadzór oraz realizacja szybkiego oraz sprawnego wydawania i przyjmowania narzędzi, kontrola ich lokalizacji oraz weryfikacja stopnia ich zużycia na podstawie danych z systemu XPRIMER.MES. Moduł XPRIMER.TCS to także zarządzanie regeneracją, kalibracją/ legalizacją narzędzi. Usprawnia to cały proces obsługi narzędzi oraz eliminuje obieg dokumentów papierowych.

Moduł XPRIMER.TCS do zarządzania narzędziownią pozwala organizacji poprawić efektywność wykorzystania narzędzi i oprzyrządowania, lepiej monitorować stan i żywotność narzędzi oraz zarządzać procesami ich regeneracji, kalibracji czy likwidacji. Wykorzystanie modułu TCS przynosi naszym Klientom wiele wymiernych korzyści. Po pierwsze są to oszczędności, gdyż pracownicy bardziej dbają o powierzone im narzędzia, gdy wiedzą, że ich wykorzystanie jest skrupulatnie monitorowane. Po drugie – dzięki wymianie informacji pomiędzy TCS a ASPROVA APS zwiększa się rzetelność i wykonalność planów produkcyjnych, a przez to terminowość realizacji zleceń. Po trzecie – łatwiej wyliczać koszty produkcji, gdyż dostępna jest informacja na temat faktycznego zużycia narzędzi, koniecznych regeneracji/ kalibracji/ legalizacji. Dodatkowo zapewnione jest pełne traceability.

Artur Głodek, ekspert eq system 

 

XPRIMER 5.2 to również szereg innych zmian w modułach MES, CMMS czy TRC. Jedną z nich jest zaktualizowanie wszystkich dostępnych transakcji do nowych komponentów, dzięki czemu Klienci mają możliwość korzystania z nowych funkcjonalności w nich zawartych, między innymi mają możliwość pracy za pośrednictwem dwóch dostępów: terminal (przeglądarka) i aplikacja mobilna. W celu zmniejszenia kosztów aktualizacji transakcji do nowych komponentów u Klientów, którzy posiadają starsze wersje transakcji, powstał mechanizm umożliwiający automatyczną aktualizację, który przyspiesza znacząco ten proces.

Wiele z nowych funkcjonalności w wersji 5.2 systemu XPRIMER przekłada się na eliminację marnotrawstw na produkcji. Szybki dostęp do informacji oraz możliwość raportowania produkcji z poziomu urządzeń mobilnych, aplikacja mobilna do obsługi procesów zarządzania narzędziownią to uzupełnienia w mobilności zapewnionej w poprzednich wersjach platformy w obszarach utrzymania ruchu (CMMS) czy samoobsługi pracowniczej (HRM). Mobilność w tym wypadku to potężna oszczędność czasu w wielu różnych procesach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, ale też przede wszystkim usprawnienie komunikacji wewnętrznej. Informacje szybciej trafiają do właściwych adresatów, dzięki czemu firma w krótszym czasie jest w stanie reagować na zmiany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Z kolei rozwój funkcjonalności związanych z IoT daje większą precyzję danych oraz eliminuje ryzyko popełniania błędów. W XPRIMER 5.2 mamy dużą swobodę w konfiguracji przepływu danych bezpośrednio z maszyn dzięki wykorzystaniu standardu OPC UA.

Tomasz Babiarz, ekspert eq system

 

Przeczytaj również