Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez spółki grupy eq system

Cel i zakres polityki prywatności

Polityka prywatności reguluje obowiązki administratora danych osobowych wobec osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z profesjonalną działalnością spółek eq system oraz informuje o prawach przysługujących wspomnianym osobom fizycznym.

Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do wszystkich czynności wykonywanych przez spółki eq system w ramach swojej działalności gospodarczej, którym towarzyszy przetwarzanie danych osobowych, w tym czynności realizowanych za pomocą stron www i aplikacji www oraz mediów społecznościowych, udostępnianych przez spółki, zwanych dalej Serwisami.

Deklarujemy funkcjonowanie Serwisów na odpowiednim poziomie technicznym. Świadczone usługi będą się charakteryzowały należytą starannością, z respektowaniem zasad profesjonalizmu zawodowego, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność osób fizycznych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88), zwane dalej RODO;
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późn. zmianami;
 3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, tj. Dz.U. z 2014 poz. 243 z późn. zmianami.

Definicje wprowadzone na użytek polityki prywatności

Administrator danych – każda ze spółek grupy eq system oddzielnie, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub wspólnie, o ile znajdzie to swoje uzasadnienie tj:

eq system technology sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Antoniego 50, 41-303 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108452, NIP 6370102776 oraz

eq system sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Antoniego 50, 41-303 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175772, NIP 6292263139 oraz

eq system consulting sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Antoniego 50, 41-303 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486510, NIP 6793096787.

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod wspólnym adresem wskazanym powyżej lub za pomocą poczty elektronicznej pod wspólnym adresem: info@eqsystem.pl

Dane osobowe – to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną: jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Przetwarzanie danych osobowych –  to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych, obejmująca: zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

Osoba kontaktowa – każda osoba fizyczna reprezentująca przedsiębiorstwo lub instytucję, z którą Administrator danych zamierza nawiązać lub nawiązał kontakty biznesowe, w szczególności odwiedzająca Serwisy, korzystająca z ich funkcjonalności lub korzystająca z jednej lub kilku usług świadczonych przez Administratora danych.

Kandydat do pracy – każda osoba fizyczna, która złożyła swoją aplikację celem zatrudnienia w przedsiębiorstwie Administratora danych.

Zakres i źródła pozyskiwania danych osobowych

Pozyskując kontakty handlowe z przedsiębiorstw i instytucji, prowadząc spotkania, rozmowy i korespondencję związaną z identyfikacją wymagań pod kątem przygotowania ofert na produkty i usługi jak najbardziej dopasowane do oczekiwań potencjalnych odbiorców oraz zawierając  umowy na realizację dostaw, udzielenie licencji, świadczenie usług, przetwarzamy następujące dane osobowe Osób kontaktowych: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, nazwa i adres przedsiębiorstwa lub instytucji wraz z komórką organizacyjną, którą Osoba kontaktowa reprezentuje, stanowisko lub funkcja we wspomnianym przedsiębiorstwie lub instytucji. Dane te mogą:

 • pochodzić z rejestrów publicznych i publicznie dostępnych stron internetowych,
 • być podane bezpośrednio przy rejestracji w Serwisach (np. poprzez formularz kontaktowy),
 • być podane bezpośrednio w wiadomości poczty elektronicznej,
 • być przekazane osobiście (np. wizytówka, formularz papierowy),
 • być przekazane w zapytaniach ofertowych (np. wynikających z postępowań o udzielenie zamówienia),
 • być przekazane pośrednio, w kontaktach b2b.

Pozyskując aplikacje Kandydatów do pracy przetwarzamy ich dane osobowe:

 • podane bezpośrednio przy rejestracji w rekrutacyjnej części Serwisu, poprzez formularz kontaktowy,
 • podane bezpośrednio w wiadomości poczty elektronicznej i załącznikach do niej,
 • przekazane osobiście w formie papierowego CV, listu motywacyjnego, etc.,
 • przekazane pośrednio, np. z firm lub portali rekrutacyjnych.

Niezależnie od powyższego, określone dane, o których mowa w dalszej części polityki, mogą zostać zebrane automatycznie za pośrednictwem plików cookies, aktywnych w Serwisach, na podstawie aktywności Osoby kontaktowej, Kandydata do pracy lub innych osób korzystających z Serwisów.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 
Jeśli kierujemy do Pani / Pana komunikację w zakresie marketingu produktów i usług

W celu prowadzenia działań marketingowych skierowanych do przedsiębiorstw i instytucji, przetwarzamy dane osobowe Osób kontaktowych  w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wykorzystywaniu służbowych danych osobowych Osoby kontaktowej do marketingu naszych produktów i usług jedynie w relacjach profesjonalnych b2b, z przedsiębiorstwem lub instytucją, którą reprezentuje Osoba kontaktowa.

Jeśli korzysta Pan / Pani z naszych Serwisów: strony www

Dane związane z aktywnością Osób kontaktowych w Serwisach gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są przez Administratora danych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w określonym Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1lit f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Osób kontaktowych, a także ich preferencji, w celu poprawy funkcjonalności i jakości świadczonych usług.

Nasze strony www.eqsystem.pl i www.xprimer.pl zawierają link do naszego profilu firmowego na Facebooku (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Wtyczka ta na naszej stronie jest oznaczona znakiem graficznym Facebook i służy do łączenia z naszym profilem na Facebooku. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

Jeśli korzysta Pan / Pani z naszych Serwisów: aplikacja www

Aktywność Osoby kontaktowej, która posiada swój profil w Serwisie, jest rejestrowana w logach systemowych (specjalnej bazie danych służącej do przechowywania chronologicznych zapisów zawierających informację o działaniach wykonanych w Serwisie). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług, jaką Administrator danych zawarł z przedsiębiorstwem lub instytucją, którą reprezentuje Osoba kontaktowa. Administrator danych przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dbałości o jakość usług świadczonych drogą elektroniczną oraz analizie statystycznej dotyczącej tych usług.

Jeśli korzysta Pan / Pani z naszych Serwisów: media społecznościowe

Korzystamy z mediów społecznościowych Facebook, LinkedIn i YouTube w celach wizerunkowych i promocyjnych, dzielimy się informacjami o osiągniętych sukcesach i planowanych wydarzeniach, a zatem jesteśmy Administratorem danych osobowych użytkowników tych mediów, którzy odwiedzają nasze profile firmowe. Administrujemy i zarządzamy profilami firmowymi utworzonymi w tych mediach, m.in. publikując informacje, udzielając odpowiedzi na zamieszczane posty i komentarze, nadzorując treści publikowane przez użytkowników. Wykonujemy te czynności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (art. 6 ust. 1, lit f RODO), polegającego na możliwości prowadzenia i zarządzania profilami firmowymi. Na tej samej podstawie wykonujemy również czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie możliwość dochodzenia i obrony roszczeń.

Operatorzy mediów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami firmowymi eq system. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych określane są przez ich operatorów, tj.:

 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia – dla Facebooka.
 • Linkedin Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia – dla LinkedIn.
 • Google Inc. Google LLC, D/B/A YouTube 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 USA– dla YouTube.

Jako administrujący własnymi profilami firmowymi mamy dostęp do ogólnych, zagregowanych statystyk, udostępnianych przez operatorów poszczególnych mediów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych użytkowników odwiedzających nasze profile firmowe, natomiast nie mamy dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez operatorów mediów społecznościowych na potrzeby przygotowywania takich statystyk. Jeśli użytkownik posiada własny profil w danym medium społecznościowym, mamy dostęp do informacji ustawionych przez użytkownika jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego medium. Więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi w zakresie ochrony danych w związku z tworzeniem statystyk strony oraz możliwości skorzystania z nich bezpośrednio w interakcjach z serwisami społecznościowymi można znaleźć pod adresem:

 
Jeśli wypełnia Pani / Pan formularz kontaktowy dostępny w Serwisie (np. w celu pobrania materiałów, np. e-booka, uzyskania informacji o wydarzeniach, produktach i usługach, etc.)

Osobom kontaktowym, które w celu otrzymywania materiałów lub informacji wypełniły formularz, Administrator danych świadczy usługę udostępnienia materiału oraz mailingu. Podanie danych oraz oznaczenie odpowiednich zgód jest wymagane w celu świadczenia usługi w odpowiednim zakresie, w przeciwnym przypadku nie będziemy w stanie świadczyć takiej usługi. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi wysyłki materiałów i mailingu jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

W przypadku kierowania do Osoby kontaktowej, która wypełniła formularz kontaktowy, działań i treści związanych z marketingiem produktów i usług, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Przy opracowywaniu analiz i statystyk, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający doskonaleniu stosowanych funkcjonalności Serwisów i lepszym dopasowaniu treści mailingów.

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu Administratorowi danych obrony przysługujących mu praw.

Jeśli rejestruje się Pan/Pani na webinar, wideokonferencję, prezentację

Osobom kontaktowym, które w celu uczestnictwa w wydarzeniu  (webinar, wideokonferencja, prezentacja, etc.) wypełniły formularz na platformie webinarowej, Administrator danych świadczy usługę uczestnictwa w wydarzeniu. Podanie danych oraz oznaczenie odpowiednich zgód jest wymagane w celu świadczenia usługi w odpowiednim zakresie, w przeciwnym przypadku nie będziemy w stanie świadczyć takiej usługi. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi uczestnictwa w wydarzeniu jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

W przypadku kierowania do Osoby kontaktowej, która wypełniła formularz uczestnictwa, działań i treści związanych z marketingiem produktów i usług, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Przy korzystaniu z analiz i statystyk, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na ocenie wydarzenia przez uczestników, w celu lepszego planowania kolejnych wydarzeń, doskonalenia prezentowanych treści i form przekazu.

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu Administratorowi danych obrony przysługujących mu praw.

Jeśli realizujemy działania zmierzające do zawarcia lub zawarliśmy z przedsiębiorstwem lub instytucją, którą Pani / Pan reprezentuje umowę na dostawę produktów/świadczenie usług

Jeśli Administrator danych wraz z przedsiębiorstwem lub instytucją, której reprezentantem jest Osoba kontaktowa, realizuje działania zmierzające do zawarcia umowy lub zawarł umowę na dostawę produktów i/lub usług, jej dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na przygotowaniu i realizacji przedmiotu umowy, jak również na dochodzeniu i obronie swoich praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli zamierza Pan/Pani wziąć udział w procesie rekrutacji

W procesie rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, przetwarzamy dane osobowe w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, o ile będzie konieczne przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane powyżej, przekazanych za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie, w aplikacji Kandydata do pracy lub innych, udostępnionych dokumentach, podstawą przetwarzania jest zgoda Kandydata do pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W celu zweryfikowania  umiejętności i zdolności Kandydata do pracy, przedstawionych w aplikacji a potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, przetwarzanie pozyskanych w ten sposób danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Również  na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków wynikających z przeprowadzonego procesu rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wykorzystanie danych osobowych przekazanych przez Kandydata do pracy do  przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, będzie możliwe o ile Kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie, w aplikacji Kandydata do pracy lub innych dokumentach. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania jest taka zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W celu prowadzenia działań marketingowych zbieramy informacje o potrzebach biznesowych związanych ze stanowiskiem/funkcją pełnioną przez Osobę kontaktową, tak aby jak najlepiej dopasować naszą komunikację marketingową, w tym dopasować ofertę produktów i usług do potrzeb przedsiębiorstwa lub instytucji, którą Osoba kontaktowa reprezentuje. Informacje te przetwarzamy w naszych systemach informatycznych wspierających prawidłową realizację świadczonych przez nas usług.

Profilowanie w rozumieniu powyższym nie jest wykorzystywane do celów automatycznego podejmowania decyzji i odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu komunikacji marketingowej, która będzie dopasowana do potrzeb Osoby kontaktowej oraz przede wszystkim do potrzeb przedsiębiorstwa lub instytucji, którą Osoba kontaktowa reprezentuje.
Nasze działania dotyczą jedynie relacji profesjonalnych.

Pliki cookies

Serwisy, w szczególności strony www, wykorzystują pliki cookies („ciasteczka”), które są zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzysta Osoba kontaktowa, Kandydat do pracy lub inna osoba korzystająca z Serwisu, np. notebook, smartfon, itp. Informacje zawarte w plikach cookies to w szczególności: nazwa domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny identyfikator. Informacje zawarte w plikach cookies są odczytywane każdorazowo przy wizycie ww. osób na naszych stronach www. Mogą one być również wykorzystywane przez współpracujących ze spółkami eq system zaufanych dostawców zewnętrznych narzędzi do prezentacji odpowiednich treści, monitorowania ruchu i aktywności na stronach www.
Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych i nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji ww. osób, nie wprowadzają również zmian konfiguracyjnych w przeglądarce internetowej oraz urządzeniu końcowym.

Rodzaje plików cookies:

 1. Niezbędne pliki cookies: ten typ cookies jest potrzebne do właściwego funkcjonowania strony www. Niezbędne cookies są z reguły używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika strony, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się czy wypełnianie formularzy.
 2. Analityczne pliki cookies: ten typ cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Ww. pliki pomagają nam również dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej stronie. Podstawowym i jednym z najpopularniejszych narzędzi analitycznych jest Google Analitycs, które pozwala analizować statystyki ruchu na stronie internetowej oraz rodzaj jej użytkowników.
 3. Funkcjonalne pliki cookies: ten typ cookies pomaga nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Pana/Pani potrzeb i preferencji, np. poprzez zapamiętanie Pana/Pani wyborów dokonywanych na stronach;
 4. Reklamowe/targetujące pliki cookies: w celu promowania niektórych usług, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten typ cookies służy do tego, aby przekazy reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Pana/Pani preferencji. Cookies zapobiegają również ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Ww. reklamy służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach.

Lista stosowanych cookies:

 NazwaCharakter plikówPrzechowywanieCelWięcej informacji:
 cookieconsent_statusniezbędny365 dniprzechowuje stan wyskakującego okienka z info o cookies 
 SERVERIDniezbędnydo końca sesjiUtrzymanie bezpiecznej sesji dla użytkownika podczas wizyty. 

Cookies stron trzecich

Google_GRECAPTCHAniezbędny179 dniSłuży mechanizmowi reCaptcha do oceny ryzyka (rozróżniania człowiek/bot)https://developers.google.com/recaptcha/docs/faq#does-recaptcha-use-cookies
Facebook_fbpreklamowy90 dniUstawiany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub w sieci reklamowej facebooka, użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili naszą witrynę.https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters/fbp-and-fbc/
frreklamowy90 dniUstawiany przez Facebook w celu wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam oraz mierzenia i ulepszania reklam. Plik cookie śledzi również zachowanie użytkownika na stronach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka.https://www.facebook.com/policies/cookies
Google Analytics_gaanalityczny2 lataSłuży do analityki dotyczącej odwiedzających, sesji, kampanii, śledzenia wykorzystania witryny, przechowuje informacje anonimowo (przypisuje losowy identyfikator) w celu identyfikacji unikalnych odwiedzającychhttps://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_gidanalityczny1 dzieńSłuży do analityki dot. odwiedzających, sesji, kampanii, śledzenia wykorzystania witryny, przechowuje informacje anonimowo (przypisuje losowy identyfikator) w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających
_dc_gtm_UA-37412241-1analityczny1 minutaWykorzystywane przez GTM do ładowania GA
_gatanalityczny1 minutaNie przechowuje danych o użytkowniku, pozwala na ograniczenie ilości zapytań do serwerów Google
Hotjar_hjFirstSeenfunkcjonalny1 dzieńIdentyfikuje czy to pierwsza sesja użytkownikahttps://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information
_hjTLDTestfunkcjonalnydo końca sesjiUstawia unikalny identyfikator sesji. Pozwala to na uzyskanie danych o zachowaniach odwiedzających dla celów statystycznych.
_hjidfunkcjonalny1 rokIdentyfikuje użytkownika (unikalne ID)
_hjAbsoluteSessionInProgressfunkcjonalny30 minutIdentyfikuje, która to wizyta użytkownika
SalesManagosmformsfunkcjonalnytrwałe (10 lat)Przechowuje parametry formularza kontaktowego (dane wpisane do formularza)https://support.salesmanago.com/contact-monitoring-principles-of-operation-and-scope-of-collected-data/
smvrfunkcjonalnytrwałe (10 lat)Przechowuje informacje o preferencjach/zachowaniu użytkowników
smuuidfunkcjonalnytrwałe (10 lat)Identyfikuje użytkownika (unikalne ID)
smgfunkcjonalnytrwałe (10 lat)Identyfikuje użytkownika
_smvsfunkcjonalny1 dzieńPrzechowuje informacje o preferencjach/zachowaniu użytkowników
_smvcfunkcjonalnytrwałe (10 lat)Służy do zbierania informacji o wizytach

Zmianę ustawień związanych ze stosowaniem plików cookies, a nawet wyłączenie ich obsługi można wykonać samodzielnie poprzez opcje konfiguracyjne przeglądarki internetowej, jednak w przypadku zablokowania cookies należy się liczyć z ryzykiem niewłaściwego działania Serwisu. Jeśli Pani / Pan nie ograniczy wykorzystania plików cookies w opcjach konfiguracyjnych przeglądarki internetowej oznacza to, że pliki cookies będą zapisywane w użytkowanym przez Panią / Pana urządzeniu końcowym, a tym samym Serwis będzie uzyskiwać do nich dostęp.

Nasze Serwisy używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager, które używają plików cookies umożliwiających analizę sposobu korzystania z Serwisów. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przetwarzane i archiwizowane na serwerach Google znajdujących się w USA.

Media społecznościowe (Facebook, LinkedIn, YouTube), w których Administrator danych prowadzi profile firmowe we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookies i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami firmowymi eq system. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich operatorów.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Osoby kontaktowej udostępniamy następującym kategoriom zaufanych odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom grupy eq system,
 • dostawcom usług i narzędzi hostingowych,
 • dostawcom usług wspierających działania marketingowe prowadzone przez spółki eq system za pomocą Serwisów, w tym operatorom mediów społecznościowych, na których prowadzimy profile firmowe,
 • dostawcom odpowiedzialnym za serwis i utrzymanie systemów informatycznych, z których bezpośrednio korzysta Administrator danych,
 • poddostawcom odpowiedzialnym za serwis i utrzymanie systemów informatycznych dostarczonych przez Administratora danych przedsiębiorstwu lub instytucji, którą reprezentuje Osoba kontaktowa.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Osoby kontaktowej właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Dane osobowe Kandydata do pracy udostępniamy upoważnionym pracownikom i współpracownikom grupy eq system, uczestniczącym w procesie rekrutacji oraz dostawcom usług i narzędzi hostingowych, z których może skorzystać Kandydat do pracy w celu rejestracji swojej aplikacji.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe do celów marketingowych przechowujemy do czasu rezygnacji Osoby kontaktowej z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych od grupy eq system (cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu), jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat liczonych od dnia odnotowania jego ostatniej aktywności w kontaktach związanych z działalnością marketingową spółek eq system, chyba że dalsze przechowywanie danych osobowych Osoby kontaktowej będzie wynikało z przepisów prawa, będzie niezbędne do realizacji umów lub rozstrzygania sporów, jej aktywność oznacza działanie, które może wskazywać na zainteresowanie usługami lub produktami grupy eq system. Po zaistnieniu okoliczności lub upływie okresu, o którym mowa powyżej, dane osobowe Osoby kontaktowej zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji zawartych umów na realizację dostaw, udzielenie licencji lub świadczenie usług, co do zasady, trwać będzie przez cały okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

W przypadku profilów firmowych w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora danych, dane będą przetwarzane do momentu anulowania przez użytkownika polubienia lub zaniechania obserwowania profilu firmowego.

W przypadku rekrutacji, Dane osobowe Kandydatów do pracy będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikował Kandydat do pracy lub – o ile wyraził zgodę na Przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji – przez dwa lata od daty złożenia aplikacji, chyba że wcześniej Kandydat do pracy wycofa zgodę na Przetwarzanie danych osobowych.

 

Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE

Dane osobowe Osób kontaktowych nie są przez nas bezpośrednio przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej, jednakże w związku z korzystaniem przez Administratora danych z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft, mogą one być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx.

Nie jest wykluczone, że w związku z korzystaniem z rozwiązań informatycznych naszych pozostałych dostawców, którzy korzystają z usług hostingowych świadczonych przez globalne podmioty trzecie (np. Microsoft, Google, Amazon), Dane osobowe mogą być przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej lub w oparciu o stosowny regulamin lub umowę z dostawcą, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Dane osobowe Kandydatów do pracy nie są przez nas przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo:

 • zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych co oznacza w zależności od okoliczności sprzeciw lub cofnięcie zgody: (1) wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, (2) na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych telefonicznie lub mailem. Sprzeciw lub cofnięcie zgody można zgłaszać pocztą tradycyjną na adres siedziby spółek eq system lub na adres poczty elektronicznej: iod@eqsystem.pl,
 • żądać dostępu do swoich danych osobowych, w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania można zgłaszać pocztą tradycyjną na adres siedziby spółek eq system lub na adres poczty elektronicznej: iod@eqsystem.pl,
 • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych przez grupę eq system.

W przypadku korzystania z profilów firmowych eq system w mediach społecznościowych użytkownik może samodzielnie wykonać przysługujące prawa, korzystając z odpowiednich narzędzi udostępnianych przez operatorów, m. in. zarządzanie polubieniami i stronami obserwowanymi, wiadomości prywatne, ustawienia prywatności własnego profilu.

Więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi w zakresie ochrony danych w serwisach społecznościowych można znaleźć pod adresem:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

Google/YouTube: https://policies.google.com/privacy

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez niego zadania. Administrator danych dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego dostawcy, podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora danych.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych i postanowienia końcowe

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą korespondencji tradycyjnej, pod adresem: ul. Św. Antoniego 50, 41-303 Dąbrowa Górnicza, telefonicznie pod numerem: +48 32 262 60 22 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@eqsystem.pl.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą polityką prywatności obowiązują przepisy RODO. Polityka może być bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany poszczególnych postanowień polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie zapoznać się z aktualną wersją polityki prywatności dostępną w Serwisie https://www.eqsystem.pl lub https://www.xprimer.pl,  pod linkiem „Polityka Prywatności”.