Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez spółki eq system

1. Pojęcia użyte w tej informacji
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).
Administrator danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe – to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub pośrednio identyfikowalną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego. tożsamość tej osoby fizycznej.
Przetwarzanie danych osobowych –  to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych, obejmująca: zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.
Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dowolne, dowolnie określone, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych  z nią związanych.

2. Dane osobowe
Do celów prowadzenia działań handlowo-marketingowych, takich jak prowadzenie korespondencji związanej z przygotowaniem i obsługą ofert na nasze produkty i usługi, organizacją szkoleń i webinariów, przesyłania informacji o bieżących wydarzeniach i nowościach w ofercie spółek eq system, wykorzystujemy następujące dane:

 • podane przez Użytkownika bezpośrednio, jak również uzyskane przez eq system ze źródeł publicznie dostępnych, to jest: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa i adres firmy lub instytucji, którą Użytkownik reprezentuje, stanowisko lub funkcja we wspomnianej firmie lub instytucji;
 • podanie przez Użytkownika podczas składania zapytania lub rejestracji na szkolenia/webinaria za pomocą formularza kontaktowego na stronach internetowych eq system lub w innych formach (np. formularze papierowe, korespondencja mailowa);
 • zbierane automatycznie przez spółki eq system za pośrednictwem plików cookies i wynikające z aktywności Użytkownika na stronach internetowych eq system, obejmujące w szczególności informacje o stronach internetowych, jakie Użytkownik odwiedził.

3. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkownika są spółki eq system, tj:
eq system technology sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Antoniego 50, 41-303 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108452, NIP 6370102776 oraz
eq system sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Antoniego 50, 41-303 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175772, NIP 6292263139.
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem wskazanym powyżej lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@eqsystem.pl.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
W celu prowadzenia działań marketingowych skierowanych do przedsiębiorców, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wykorzystywaniu służbowych danych osobowych Użytkownika do marketingu naszych produktów i usług jedynie w relacjach profesjonalnych, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na komunikację mailem lub telefonicznie na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych od spółek eq system lub zgodę dotyczącą tzw. plików cookies wykorzystywanych przez nasze strony internetowe. Nie będziemy nadmiernie ingerować w prywatność Użytkownika.

5. Profilowanie preferencji i zainteresowań
W celu prowadzenia działań marketingowych profilujemy preferencje i zainteresowania zawodowe Użytkownika, tak aby jak najlepiej dopasować naszą komunikację marketingową do jego potrzeb, w tym dopasować określoną ofertę produktów i usług. Oceniamy preferencje i zainteresowania zawodowe Uzytkownika na podstawie danych: (1) zbieranych w naszych systemach wspierających prawidłową realizację świadczonych przez nas usług np. w CRM-ie lub w systemach do realizacji zamówień, jak również (2) zbieranych automatycznie (rejestrowanych i przechowywanych) za pośrednictwem plików cookies i wynikających z aktywności Użytkownika na stronach internetowych eq system. Skutkiem stosowanego przez nas profilowania jest udostępnianie mu informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez eq system dopasowanych do potrzeb firmy lub instytucji, którą Użytkownik reprezentuje.
Profilowanie w rozumieniu powyższym nie jest wykorzystywane do celów automatycznego podejmowania decyzji i odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu komunikacji marketingowej, która będzie dopasowana do potrzeb Użytkownika oraz przede wszystkim do potrzeb firmy lub instytucji, którą Użytkownik reprezentuje.
Nasze działania dotyczą jedynie relacji profesjonalnych. Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w jego życie prywatne. Zbieramy jedynie informacje związane z aktywnością zawodową Użytkownika i to w bardzo ograniczonym zakresie.

6. Pliki cookies
Strona internetowa  www.eqsystem.pl wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”), które są zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzysta Użytkownik, np. notebook, smartfon, itp. Informacje zawarte w plikach cookies to w szczególności: nazwa domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny identyfikator. Informacje zawarte w plikach cookies są odczytywane każdorazowo przy wizycie Użytkownika na naszej stronie, mogą one być również wykorzystywane przez współpracujących ze spółkami eq system zaufanych dostawców zewnętrznych narzędzi do prezentacji odpowiednich treści, monitorowania ruchu i aktywności na stronie internetowej.
Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych i nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika, nie wprowadzają również zmian konfiguracyjnych w przeglądarce internetowej oraz urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień związanych z ich stosowaniem a nawet wyłączenia ich obsługi poprzez opcje konfiguracyjne przeglądarki internetowej. Jednak w takiej sytuacji należy się liczyć z ryzykiem niewłaściwego działania strony internetowej.
Administratorami danych Użytkownika zawartych w plikach cookies są spółki eq system, tj. eq system technology sp. z o.o. oraz eq system sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. św. Antoniego 50.
Jeśli nie ogranicza Użytkownika wykorzystania plików cookies w opcjach konfiguracyjnych przeglądarki internetowej oznacza to, że pliki cookies będą zapisywane w użytkowanym przez Użytkownika urządzeniu końcowym, a tym samym strona internetowa www.eqsystem.pl będzie uzyskiwać do nich dostęp.

7. Rodzaje plików cookies
Strona internetowa www.eqsystem.pl stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
 • dostosowujące elementy wyglądu (interfejsu) strony do wybranych przez Użytkownika ustawień,
 • statystyczne, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkownika na stronie,
 • wspierające uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie,
 • wspierające prezentację adekwatnych treści reklamowych.

8. Cel korzystania z plików cookies
Korzystamy z plików cookies i innych technologii w celach:

 • świadczenia usług,
 • zbierania danych o użytkownikach witryny. Dane o użytkownikach są wykorzystywane między innymi do personalizacji reklam, wykorzystywania danych w obrębie takich narzędzi jak: Google, Tag Manager, Google Ads, Google Analytics,
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

9. Odbiorcy danych
Dane osobowe Użytkownika przekazujemy do następujących kategorii odbiorców: pracowników i współpracowników spółek eq system, dostawców usług i narzędzi hostingowych, dostawców usług wspierających działania marketingowe prowadzone przez spółki eq system, a także do organów administracji publicznej jeżeli wynika to z przepisów prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

10. Czas przechowywania danych
Dane do celów marketingowych przechowujemy do czasu rezygnacji Użytkownika z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych od spółek eq system (cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu), jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat liczonych od dnia odnotowania jego ostatniej aktywności w kontaktach związanych z działalnością marketingową spółek eq system, chyba że dalsze przechowywanie danych osobowych Użytkownika będzie wynikało z przepisów prawa, będzie niezbędne do realizacji umów lub rozstrzygania sporów. Jego aktywność oznacza działanie, które może wskazywać na zainteresowanie usługami lub produktami spółek eq system. Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane.

11. Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE
Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane podmiotom, które mogłyby je przetwarzać poza terytorium Unii Europejskiej.

12. Prawa użytkownika
Użytkownik ma prawo:

 • zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych co oznacza w zależności od okoliczności sprzeciw lub cofnięcie zgody: (1) wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie przez eq system, (2) na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych telefonicznie lub mailem. Sprzeciw lub cofnięcie zgody można zgłaszać pocztą tradycyjną na adres siedziby spółek eq system lub na adres poczty elektronicznej: iod@eqsystem.pl ,
 • żądać dostępu do swoich danych osobowych, w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania można zgłaszać pocztą tradycyjną na adres siedziby spółek eq system lub na adres poczty elektronicznej: iod@eqsystem.pl ,
 • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych przez spółki eq system.

13. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych
W razie pytań prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
Janusz Latacz, +48 32 262 60 22, iod@eqsystem.pl.

 

 

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji

Zdefiniuj swoje potrzeby - my zajmiemy się resztą.