Najpierw strategia, potem system – eq system doskonali procesy w ZM Kazimieruk

Większość projektów, które prowadzimy w eq system nie skupia się na systemach IT. Skupia się na potrzebach biznesowych i celach, jakie dana firma chce osiągnąć zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Rozpoczynając współpracę z Zakładami Mechanicznymi Kazimieruk schemat był taki sam – najpierw specjaliści eq system ocenili sytuację wyjściową, a następnie przedstawili możliwe drogi usprawnienia zarówno kultury organizacyjnej, jak i poszczególnych etapów procesów produkcyjnych. Zaproponowali zmiany, które będą miały wpływ na funkcjonowanie całej firmy, a nie jedynie jej fragmentu. Wdrożenie, a przede wszystkim precyzyjne dopasowanie systemu Asprova APS do specyfiki produkcji oraz innych działów ją wspomagających (w tym Działu Projektowania, Technologii oraz Jakości) pozwoli na osiągnięcie licznych korzyści.

W firmie ZM Kazimieruk większość naszej produkcji stanowi produkcja jednostkowa, w dużej części projektowa. W związku z tym interesował nas system na tyle elastyczny, abyśmy na bieżąco mogli wprowadzać przekazywane przez Klientów zmiany oraz oceniać ich wpływ na realizację całego harmonogramu. Równie ważna była dla nas możliwość planowania operatorów z uwzględnieniem ich kompetencji oraz bilansowania materiałowego z podziałem na normalia, surowce czy półprodukty.

Jedynie system Asprova APS spełnił nasze oczekiwania, jeśli chodzi o funkcjonalność i szerokie możliwości jego rozwoju w czasie. Jednak nie zdecydowalibyśmy się na jego wdrożenie, gdyby nie szeroka wiedza specjalistów eq system. Asprova APS jest rozwiązaniem, które w swojej strukturze powinno odzwierciedlać cele biznesowe firmy – współpraca z eq system daje nam pewność, że tak właśnie będzie. Jej specjaliści na każdym etapie prac udowadniają nie tylko znajomość specyfiki naszej branży, ale również swoje umiejętności, jeśli chodzi o doskonalenie kultury organizacyjnej samego przedsiębiorstwa.

Tomasz Kwapis
Kierownik Projektu, ZM Kazimieruk

Zakładane korzyści:

  • Skrócenie czasu potrzebnego na przygotowywanie harmonogramów, dzięki lepszej widoczności powiązań pomiędzy operacjami oraz dostępności pracowników o odpowiednich kompetencjach.
  • Wzrost zaufania ze strony Klientów, dzięki wprowadzeniu systemu wczesnego ostrzegania o występujących zagrożeniach w terminowej realizacji zleceń, wynikających m.in. z absencji kluczowego pracownika, braku materiału czy uszkodzenia maszyny.
  • Wzrost terminowości, dzięki uwzględnianiu informacji o aktualnych obciążeniach (m.in. maszyn, ludzi, linii produkcyjnych), dostępności zasobów oraz kontroli postępów w realizacji zleceń.
  • Zmniejszenie kosztów związanych zarówno z układaniem planów produkcji, jak i ich dystrybucją, dzięki ujednoliceniu i usystematyzowaniu metod planowania.
  • Skrócenie całego cyklu produkcyjnego, m.in. dzięki ujęciu w planie wszystkich zależności pomiędzy operacjami.
  • Optymalizacja poziomów wartości produkcji w toku poprzez wprowadzenie możliwości tworzenia szczegółowych analiz dotyczących planowanej zmienności poziomu stanów magazynowych.
  • Zwiększenie wiedzy pracowników z zakresu organizacji procesu produkcyjnego, a tym samym poprawa efektywności realizacji i ewidencji poszczególnych zadań produkcyjnych.
  • Poprawa precyzji planowania, dzięki uwzględnianiu w procesie operacji dotyczących innych działów firmy (m.in. konstrukcji, technologii, kontroli jakości czy narzędziowni) oraz wprowadzeniu możliwości szacowania planowanego obciążenia tych jednostek.
  • Możliwość ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych dzięki wiarygodnej ocenie ich efektywności oraz wyciąganiu trafnych wniosków na przyszłość.

Jesteśmy pewni, że już niedługo będziemy mogli podzielić się efektami ze współpracy oraz wdrożenia systemu Asprova APS w firmie ZM Kazimieruk.

Przeczytaj również