Welcome to the world of post-pandemic HR

Wydarzenia ostatnich lat pokazały, że nie wystarczy po prostu dostosowywać się do zmian, ale trzeba to robić się w dotąd niespotykanym tempie. Już nie wystarczy po prostu zarządzać personelem, ale trzeba optymalizować procesy, by móc szybko reagować w dynamicznym otoczeniu. Zmiana ta wymaga również innego podejścia do roli działów HR, które obecnie stają przed wyzwaniem efektywnej alokacji pracowników i przekształcania organizacji w struktury pozwalające na szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu zewnętrznym.

Na podstawowym poziomie zarządzanie personelem (Workforce Management) dotyczy procesów, które maksymalizują wydajność i produktywność pracowników. Narzędzia zarządzania personelem zazwyczaj koncentrują się na planowaniu pracy pracowników, śledzeniu czasu ich pracy i zarządzaniu obecnością. Co jednak, gdy przed organizacją pojawiają się niespotykane wcześniej wyzwania? Wówczas może się okazać, że digitalizacja pojedynczych, wspomnianych wcześniej procesów, to zbyt mało; niezbędna jest optymalizacja zasobów ludzkich, możliwa dzięki integracji rozwiązań do zarządzania tym obszarem w ramach jednej platformy. Rola zarządzania personelem ewoluuje w kierunku holistycznego podejścia do procesów operacyjnych i wydajności pracowników.

Na rynku jest wiele systemów informatycznych, które dotykają tej sfery. Niemniej jednak spójność środowiska, czyli zawarcie kompleksowej obsługi wszystkich procesów HR w jednym rozwiązaniu jest tutaj kluczowa – a z tym już trudniej. Rozwiązania „wyspowe” oczywiście czasem dają więcej dodatkowych funkcjonalności (głównie dlatego, że obejmują węższy obszar), ale z kolei nie dają szerszej perspektywy i możliwości wykorzystania tych samych danych w różnych procesach. Należy pamiętać, że oparte na silosach informacyjnych systemy zarządzania zasobami ludzkimi i personelem nie są w stanie nadążyć za ciągłymi zmianami. Systemy WFM poprzez wielokrotne wykorzystywanie tych samych danych bez potrzeby dodatkowej integracji potrafią wspierać procesy HR, rozszerzając ich operacyjne wykorzystanie w zasadzie w każdym centrum kompetencyjnym organizacji.

Zarządzanie najcenniejszym zasobem firmy wymaga bowiem współpracy pomiędzy działami operacyjnymi a HR. Nowoczesne zarządzanie zespołami przestało być operowaniem liczbą pracowników, czy prostym grafikowaniem czasu pracy. Obecnie od Działu HR wymaga się głębokiej wiedzy na temat procesów biznesowych i maksymalizacji wartości kapitału ludzkiego zatrudnionego w organizacji. Umożliwia to nowoczesny system WFM, oferujący, poza optymalizacją zarządzania czasem pracy, m.in. przewidywanie ilości i wymaganych kompetencji personelu, zaangażowanie pracowników w proces planowania, narzędzia analityczne, czy usprawniające komunikację wewnątrz firmy.

Workforce Management to fundament współdziałania HR i działów operacyjnych, co staje się warunkiem sine qua non sprawnego funkcjonowania na obecnie nieprzewidywalnym rynku. By podejmować trafne decyzje, konieczna jest nie tylko dostępność danych, ale ich integracja w jednym systemie, dostosowanym do specyfiki workflow oraz umożliwiającym szybką reakcję na zmiany. Elastyczność, zwinność i samodzielność pracowników – to jedne z najczęściej pojawiających się określeń w kontekście wymagań systemów WFM, co szczególnie mocno zaznaczyła pandemia. Właściwie z dnia na dzień staliśmy się świadkami przechodzenia na pracę zdalną, dynamicznej realokacji zasobów oraz przyspieszenia cyfryzacji i automatyzacji. A wejście w epokę postpandemiczną potwierdziło, że nie ma powrotu do zarządzania opartego na jednolitej hierarchii, biurokracji i kontroli. Jedynie systemy umożliwiające sprawną współpracę HR i działów operacyjnych w ramach jednego ekosystemu pozwolą na osiągnięcie niezbędnej elastyczności i zwinności.

 

Błażej Migoń, ekspert w zakresie rozwiązań dla HR

 

Masz jakieś uwagi lub pytania? Skontaktuj się z Błażejem Migoniem na LinkedIn

You may be also interested in

INFORMATION ON COOKIES

We would like to inform you that in order to optimise the content available on our website and adjust it to your individual needs, we use information stored in cookies on your terminal equipment. Cookies can be controlled by the user through the settings of their web browser. Further use of our website, without changing the settings of your web browser, means that you accept the use of cookies. Read more Privacy policy.