eq system

Michał Lach- Prezes Zarządu

Michał Lach

president

Michał Lach- Prezes Zarządu

Michał Lach

president

Jacek Borowiecki- Wiceprezes Zarządu

Jacek Borowiecki

vice-president

Jacek Borowiecki- Wiceprezes Zarządu

Jacek Borowiecki

vice-president

eq system technology

Michał Lach- Prezes Zarządu

Michał Lach

president

Michał Lach- Prezes Zarządu

Michał Lach

president

Jacek Czeremcha

Jacek Czeremcha

vice-president

Jacek Czeremcha

Jacek Czeremcha

vice-president

Janusz Latacz

Janusz Latacz

executive board member

Janusz Latacz

Janusz Latacz

executive board member

Krzysztof Orlicz

Krzysztof Orlicz

executive board member

Krzysztof Orlicz

Krzysztof Orlicz

executive board member

eq system scandinavia

eq system Finland

Kari Juntunen

managing director of eq system scandinavia

eq system Finland

Kari Juntunen

managing director of eq system scandinavia

Michał Lach

prezes zarządu

Ciężko spotkać go w jednym miejscu, stosunkowo łatwo w biegu – wtedy odpowiada na tysiące pytań i zadaje drugie tyle. Dla zespołu jest po prostu Michałem, nie prezesem. W końcu pracował we wszystkich (naprawdę wszystkich) działach eq system.

Chyba nikogo w takim razie nie zdziwi, że zna po imieniu wszystkie osoby i dobrze rozumie ich codzienne wyzwania (te większe i mniejsze). Jego znakiem firmowym jest z jednej strony całościowe spojrzenie na firmę, a z drugiej skupienie na detalach. Zawsze znajdzie coś, z czego można wycisnąć jeszcze więcej i zazwyczaj ma rację. Obecnie pilnuje, żeby innowacyjne osoby miały przestrzeń do realizacji swoich pomysłów, a te hamujące hamowały tylko wtedy, kiedy naprawdę powinny. Prywatnie i służbowo rozmowa z nim musi być doprawiona chociaż odrobiną sarkazmu. Z jego studiami było, jak ze stanowiskami w eq system – zaczął od medycyny, a skończył na MBA na Politechnice Krakowskiej. W tym chaosie jest jednak reguła!

Jacek Borowiecki

wiceprezes zarządu

Szybkie łączenie faktów to jego specjalność. W stworzonym przez siebie zespole nie opiera relacji na hierarchii. Może dlatego, że poza pracą też stanowią drużynę, ale piłkarską.

Wspólne spędzanie czasu na boisku, czy hali to jego ulubiona forma odpoczynku, a zaczęło się całkiem niewinnie – od kibicowania synom z trybun, później nie było już odwrotu. Sport, a przede wszystkim umiejętność strategicznego myślenia wdarła się nieodwracalnie do jego codziennej pracy. W eq system pojawił się od razu po studiach, a jego droga od Konsultanta ds. Wdrożeń poprzez Kierownika Projektów i Dyrektora Działu Wdrożeń aż po Wiceprezesa Zarządu zapewniła mu przede wszystkim jedno – zrozumienie. Pomaga mu ono w mobilizowaniu zespołu i niezastąpionym wsparciu, kiedy nie wszystko idzie tak, jak powinno. Absolwent Informatyki na Uniwersytecie Śląskim oraz Kolegium Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Prywatnie? Kinomaniak, bez którego żadna premiera nie może się rozpocząć.

Jacek Czeremcha

wiceprezes zarządu

Znaki charakterystyczne? Umiejętność docierania do sedna sprawy różnymi metodami. Jest osobą, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko te, do których należy podejść w sposób mniej konwencjonalny.

Z całą stanowczością można nazwać go architektem, przynajmniej z trzech powodów – był pierwszym programistą w historii firmy, „kierownikiem budowy” naszej nowej siedziby oraz osobą odpowiedzialną za zbudowanie zespołu tworzącego platformę XPRIMER. W eq system technology to właśnie on czuwa nad tym, żeby plany rozwojowe zostały zrealizowane, a zaprojektowane rozwiązania posiadały praktyczny wymiar. Przeszedł w firmie praktycznie przez wszystkie szczeble kariery – zaczynał jako Programista, następnie został Kierownikiem Zespołu, jednocześnie pełniąc funkcję Konsultanta. Kolejno obejmował stanowiska Kierownika Projektów Wdrożeniowych, Dyrektora Produkcji, a w końcu Wiceprezesa Zarządu. Dzięki ścieżce, którą przeszedł „czuje” problemy, z którymi musi mierzyć się jego zespół, dlatego jest dla niego nieocenionym wsparciem.

Janusz Latacz

członek zarządu

Człowiek wielu talentów i nieoczywistych zainteresowań. Umie, jak nikt inny wsłuchiwać się w potrzeby drugiej strony, wyciągnąć z nich wnioski i przekuwać je na konkretne działania.


Z eq system technology związany jest od samego początku, gdzie przez pewien czas był osobą właściwie od wszystkiego – kontaktu z klientem, sprzedaży i wdrożeń oprogramowania, a nawet aranżacji wnętrz. Historia stanowi ważną część jego życia – wpływ tego zainteresowania widać również w sposobie jego działania. Przejawia się on w skupieniu na teraźniejszości i równoczesnej pamięci o wnioskach płynących z przeszłości. W pracy największą satysfakcję czerpie z kontaktu z klientem, a dokładniej z pomocy w doskonaleniu jego organizacji. Jest typem nowoczesnego indywidualisty, który liczy się ze zdaniem innych osób. Nie przywiązuje się do stanowisk – ważne jest dla niego to, czy pod koniec dnia ma poczucie, że zrobił coś pożytecznego dla firmy, klienta i siebie.


Od zawsze narciarz, który swój pierwszy sprzęt narciarski skompletował „z czego się dało”. Inwestycja okazała się opłacalna – obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa oraz Instruktorem PZN. Absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Krzysztof Orlicz

członek zarządu

Człowiek, który innowacjami zajmuje się zawodowo – od zawsze znajdował miejsca, w których można je wprowadzić – od niedawna może to robić oficjalnie. Szuka ich w środku organizacji i poza nią. Nie tylko goni trendy, ale również je wyznacza. Analizuje przeszłość, patrząc uważnie na przyszłość.


W eq system technology rewolucjonizuje nie tylko metodykę działania, ale również ofertę firmy. Jeśli chodzi o ludzi to wychodzi z założenia, że zespół ma stawać się coraz lepszy, bo firma daje mu do tego przestrzeń, pomaga, wyznaczając drogę – inspirując do rozwoju. Tym, co go charakteryzuje jest umiejętność współpracy z każdym działem i zaangażowanie w większość procesów, wnikanie w ich struktury. Jednak, czy można spodziewać się czegoś innego po osobie, która od najmłodszych lat rozkładała zabawki na części pierwsze tylko po to, żeby móc zrozumieć jak działają? No właśnie.

Absolwent Zarządzania produkcją na Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Elektroniki na Politechnice Śląskiej.

Kari Juntunen

dyrektor zarządzający eq system scandinavia

Kari to człowiek, którego pasją jest pomaganie innym. Nie tylko najbliższym osobom, ale także klientom i organizacjom. Mówi o sobie, że ma “duże uszy”, a to oznacza nic innego jak to, że lubi i potrafi słuchać innych. Twierdzi, że pomagać można tylko poprzez słuchanie szczegółów, którymi pracownicy i klienci się z Tobą dzielą.

Umiejętność słuchania to według Kariego także najcenniejsze narzędzie sprzedaży. Tylko tak jesteśmy w stanie dowiedzieć się czego szuka klient i czego potrzebuje. Kari ceni sobie pracę w zespole i uważa, że nawet wielcy ludzie nie pokonają wspaniałego zespołu.

Już od ponad 30 lat pomaga organizacjom i swoim klientom zarządzać procesami biznesowymi w bardziej wydajny i zrównoważony sposób. Przez taki okres czasu nauczył się jak rozmawiać ze swoimi klientami, aby wspólnie dążyć do wyznaczanych sobie celów biznesowych.

Michał Lach

CEO

It’s hard to meet him in one place, relatively easy on the run – then he answers thousands of questions and asks others. For the team, he is simply Michal, not the CEO. After all, he has worked in all (really all) departments of the eq system.

It probably won’t surprise anyone, at that point, that he knows everyone by name and has a good understanding of their daily challenges (the bigger and the smaller ones). His trademark is a holistic view of the company on the one hand and a focus on the details on the other. He always finds something to squeeze even more out of and is usually right. He is currently making sure that innovative people are given space to implement their ideas and that those holding back are only held back when they really should be. In private and at work, a conversation with him has to be spiced with at least a little sarcasm. His studies were like his positions in the eq system – he started with medicine and ended up with an MBA at Krakow University of Technology. There is, however, a rule in this chaos!

Jacek Borowiecki

vice-president 

Fast linking of facts is his speciality. In the team he has created, he does not base relationships on hierarchy. Maybe that’s because outside of work they are a team too, but a football team.

His favourite form of leisure is spending time together on the pitch or in the hall, and it started innocently enough with cheering on his sons from the stands, then there was no turning back. Sport and, above all, the ability to think strategically, has made its way irreversibly into his daily work. He came to eq system straight out of university, and his path from Implementation Consultant through Project Manager and Director of the Implementation Department to Vice President of the Management Board has provided him with one thing above all – understanding. It helps him to mobilise his team and provide indispensable support when things do not go as expected. Graduate of Computer Science at the University of Silesia and of the Management College at the University of Economics in Katowice. Privately? A cinema lover, no premiere can start without him.

Jacek Czeremcha

vice-president

Hallmarks? The ability to get to the bottom of things using a variety of methods. He is a person for whom nothing is impossible, there are only those things that need to be approached in a less conventional way.

He can definitely be called an architect, for at least three reasons – he was the first programmer in the company’s history, the ‘construction manager’ of our new headquarters and the person responsible for building the team that created the XPRIMER platform. At eq system technology, he is the one who ensures that development plans are realised and that the designed solutions have a practical dimension. He has worked his way up the company’s career ladder – starting out as a Programmer, then becoming a Team Manager and, at the same time, a Consultant. He went on to become an Implementation Project Manager, Production Director and finally Vice President of the Management Board. Thanks to the path he has followed, he “feels” the problems his team has to face and is therefore an invaluable support to them.

Janusz Latacz

board member

A man of many talents and unobvious interests. Like no one else, he knows how to listen to the needs of the other party, draw conclusions from them and turn them into concrete actions.

He has been involved with eq system technology from the very beginning, where, for a while, he was a person for almost everything – customer contact, sales and software implementations, and even interior design. History is an important part of his life – the influence of this interest can also be seen in the way he works. It manifests itself in a focus on the present while remembering the lessons from the past. In his work, he gets the greatest satisfaction from contact with his clients and, more specifically, from helping them to improve their organisation. He is the type of modern individualist who counts on the opinion of others. He does not get attached to positions – what is important to him is whether, at the end of the day, he feels he has done something useful for the company, the client and himself.

He has always been a skier who put together his first ski equipment “from whatever he could find”. The investment turned out to be worthwhile – he is now a member of the Association of Ski Instructors and Trainers and a Instructor of Polish Ski Association. A graduate of the Faculty of Technology at the University of Silesia and the University of Economics in Katowice.

Kari Juntunen

managing director of eq system scandinavia

Kari is a man who is passionate about helping others. Not only to those closest to him, but also to clients and organisations. He describes himself as having “big ears”, and this means nothing more than that he enjoys and can listen to others. He says that you can only help by listening to details that employees and customers share with you.

The ability to listen is also the most valuable sales tool, according to Kari. This is the only way we are able to find out what the customer is looking for and what they need. Kari values teamwork and believes that even great people can’t beat a great team.

He has been helping organisations and his clients to manage business processes in a more efficient and sustainable way for more than 30 years. Over such a period of time, he has learnt how to talk to his clients in order to work together towards the business goals they set.

INFORMATION ON COOKIES

We would like to inform you that in order to optimise the content available on our website and adjust it to your individual needs, we use information stored in cookies on your terminal equipment. Cookies can be controlled by the user through the settings of their web browser. Further use of our website, without changing the settings of your web browser, means that you accept the use of cookies. Read more Privacy policy.